Klokkenluiden

We willen de hoge normen van ons bedrijf inzake de naleving van de wetten en regelgeving, alsmede de beginselen van integriteit en ethiek, behouden en daarom moedigen we iedereen aan om voor zichzelf op te komen. Als iemand een probleem wilt melden, geven we de voorkeur aan een transparante en directe “open” aanpak in de communicatie. We bieden alle belanghebbenden de mogelijkheid om klachten in te dienen, met de optie “anonieme melding”, via “Speak Up”, ons klachten- en klokkenluidersmechanisme.

Klachtenmechanisme

Klachtenmechanisme

Beyers Koffie, onderdeel van de Groep Sucafina, past een klachtenprocedure toe voor de behandeling van klachten van alle medewerkers. Klachten die worden geuit door individuele betrokkenen of gemeenschapsgroepen, met betrekking tot de activiteiten van ons bedrijf en haar onderaannemers, kunnen ook worden ingediend via het “Speak Up” klachtenmechanisme.

Telefoonnummer Klokkenluiden

Klokkenluidersmechanisme

Klokkenluiden is een specifiek proces binnen Speak Up waarmee werknemers aangifte kunnen doen als Beyers Koffie (of een vertegenwoordiger of onderaannemer van Beyers Koffie) een inbreuk pleegt of zou kunnen breken op lokale of internationale wetten of de Gedragscode. De klacht moet wel een klacht van algemeen belang zijn. Dankzij dit proces geniet elke klokkenluider die te goeder trouw handelt gepaste bescherming.

Uit uw zorgen

Hoe kan ik een klacht indienen via Speak Up? Ga naar speakup.sucafina.com en kies tussen de online melding of bel het gratis telefoonnummer van uw land. De telefoonlijn en website kunnen 365 dagen per jaar worden geraadpleegd en zijn beiden beschikbaar in uw eigen taal.