FAQ

Waar kan ik meer informatie vinden over koffie?

Wij raden u aan volgende websites te consulteren:

 

Waarom compenseert Beyers Koffie haar gasverbruik?

In 2011 evalueerde Beyers Koffie voor de eerste maal haar CO2-voetafdruk op organisatieniveau. Hieruit bleek dat het gasverbruik, nodig voor het branden van de koffiebonen, de grootste impact heeft op haar CO2-voetafdruk. Ondanks grote inspanningen om dit gasverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door de investering in een nieuwe energie-efficiëntere brander, blijft er onvermijdelijk een resthoeveelheid aan CO2-emissies over. In plaats van de daarbij horende kosten van klimaatverandering over te laten aan de maatschappij, heeft Beyers er vrijwillig voor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen voor deze kost. En dit door het gasverbruik te compenseren via Gold Standard klimaatprojecten in het Zuiden, zoals een project rond verbeterde houtoventjes in Oeganda. Dankzij de steun van Beyers kunnen de projecten in het Zuiden evenveel CO2 reduceren als Beyers hier uitstoot. Een nuloperatie voor het klimaat dus. Deze compensatie gebeurt in nauwe samenwerking met CO2logic, een organisatie gespecialiseerd in het berekenen, reduceren en compenseren van CO2-emissies, en het enige bedrijf van zijn soort dat gecontroleerd wordt door Forum Ethibel.  

Wat is CO2-compensatie?

Het principe van de vrijwillige compensatie van de uitstoot van broeikasgassen omvat drie fasen:

  1. Berekenen. Een bedrijf of een uitstoter van CO2 voert een studie uit van zijn CO2-emissies, volgens een erkende standaard, om zo na te gaan welke de oorzaken zijn van deze CO2-emissies.

  2. Verminderen. Op basis van deze eerste balans kan de studie of de consultant in compensatiediensten al enkele tips aanreiken om de uitstoot in de toekomst te beperken. Deze verlaging van de uitstoot gaat vaak gepaard met een daling van de energiefactuur, aangezien fossiele brandstoffen een groot aandeel hebben in onze CO2-uitstoot.

  3. Compenseren. Zodra de uitstoot is berekend, levert de klant een financiële bijdrage aan CO2-reducerende projecten, door een hoeveelheid CO2-kredieten te kopen die overeenstemt met zijn uitstoot van het vorige jaar. Op die manier compenseert de klant zijn uitstoot uit het verleden, wat met reducerende maatregelen niet meer mogelijk is. Dankzij deze CO2-kredieten is de ondersteuning van schone technologie in ontwikkelingslanden mogelijk (bijvoorbeeld windenergie, verbeterde houtoventjes in Afrika, enz.).

Deze video legt CO2-compensatie uit in minder dan 2 minuten!

Waarom COMPENSEREN in ontwikkelingslanden?

Het Kyoto-protocol splitst de landen op in twee groepen. Enerzijds de industrielanden (Japan, Rusland, Australië, EU, Verenigde Staten,...) die historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Anderzijds de ontwikkelings- en groeilanden (in Afrika, Zuid-Amerika, India, China,...) die niet historisch verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, maar die de komende jaren steeds meer CO2 zullen uitstoten.

De CO2-uitstoot is een wereldwijd probleem en de plaats waar CO2 wordt uitgestoten, hier of in Afrika, heeft geen invloed op het klimaat. We moeten dus de uitstoot zowel hier als ginder verminderen. In tegenstelling tot de ontwikkelings- en groeilanden moeten wij hier, in de industrielanden, reeds CO2-verplichtingen naleven, en worden de ondernemingen in onze landen vandaag aangezet om hun energie-efficiëntie te verbeteren of meer hernieuwbare energie te gebruiken.

Wij moeten de (groei- en) ontwikkelingslanden dus ook aansporen om snel over te stappen naar duurzame technologieën (met een lage CO2-afdruk), want anders zullen onze CO2-verlagingen hier niet volstaan als deze sterk groeiende landen een steeds grotere uitstoot hebben, wat een negatieve impact zal hebben op ons klimaat. Voor meer informatie: www.unfccc.int

Waarom niet hier COMPENSEREN?

Zie vorig antwoord. Omdat er hier reeds verplichtingen zijn. Elke vrijwillige inspanning die niet wordt afgetrokken van de uitstoot op nationaal niveau (en dus niet wordt toegekend aan uw entiteit), zal dus worden toegewezen aan de entiteiten die verplichtingen hebben (de Gewesten en de federale overheid in België). Er zijn geen koolstof/CO2-compensatiekredieten (voor vrijwillig gebruik) uit België, aangezien elke bijkomende vermindering reeds wordt gevaloriseerd door de overheden, en het toekennen van bijkomende kredieten ertoe zou leiden dat dezelfde daling twee keer wordt verrekend.

Enkel de invoering van het mechanisme van gezamenlijke uitvoering (Joint Implementation) had deze eventuele dubbele telling van verminderingen kunnen voorkomen, maar in België heeft de overheid dit mechanisme (nog) niet toegepast.

Waarom is CO2-compensatie belangrijk?

CO2-compensatie is belangrijk omdat zij ervoor zorgt dat:

  • iedereen zich bewust wordt van zijn impact op het klimaat;
  • iedereen op een verschillende manier, volgens zijn middelen en zonder enige verplichting zijn steentje bijdraagt (verplaatsingen met de auto, verwarming in huis, reizen met het vliegtuig,...);
  • er meer wordt gedaan dan de eerste twee stappen, de berekening en de CO2-vermindering. Dankzij de CO2-compensatie zou men eventueel de CO2-neutraliteit kunnen bekomen.

Is Co2-compensatie geen manier om zijn geweten te sussen?

Als u toch het vliegtuig moet nemen, is het beter om uw uitstoot te compenseren dan niets te doen. Uw bijdrage dient om tonnen CO2 te verminderen in ontwikkelingslanden, wat overeenkomt met uw uitstoot tijdens de vlucht. Deze dalingen in deze ontwikkelingslanden zouden zonder uw bijdrage niet mogelijk zijn.

Ook voor andere activiteiten zoals de productie van goederen en autorijden kunnen we dit principe toepassen. Sinds 2007 merken organisaties zoals CO2logic dat bedrijven die kiezen voor CO2-neutraliteit via compensatie, de CO2-uitstoot van hun activiteiten veel sneller gaan verminderen dan bedrijven die niet aan compensatie doen. Dit komt omdat bedrijven die hun CO2-uitstoot compenseren, de kosten van de klimaatverandering internaliseren in plaats van over te laten aan de maatschappij.

Hoeveel kost compensatie?

Dit is afhankelijk van:

  1. de kwaliteit van de CO2-compensatieprojecten (Gold Standard of gecertificeerd door de Verenigde Naties)

  2. het type project. Zo zal een project met houtovens duurder zijn omdat er meer mensen bij betrokken zijn en de CO2 verminderingen meer tijd vragen. Terwijl een windmolenproject minder arbeidsintensief is en zeer snel grote CO2-reducties realiseert.

Wie garandeert dat de uitgekozen co2-projecten zullen slagen?

Beyers Koffie werkt met CO2logic die enkel succesvolle projecten voorstellen en die worden gecertificeerd door Gold Standard. Hierdoor is Beyers Koffie 100% zeker dat de compensatie daadwerkelijk plaatsvindt. Door deze duurzame projecten te steunen, kunnen er nieuwe worden opgezet.

Waarom steunt beyers enkel co2-projecten die worden gecertificeerd door Gold Standard?

Deze internationale norm wordt wereldwijd erkend en biedt de grootste garantie dat de CO2-compensaties van hoge kwaliteit is. Voor meer informatie: www.cdmgoldstandard.org